Bugun...Büyükşehir Belediyesi Yeni Bodrum Garajı’ndaki işyerlerinin kiralanması için ihale açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Torba KavşağıNda yapılan Bodrum Otogarı’nda ki işyerlerinin kiralanması için ihaleye çıkıldığı duyuruldu.

facebook-paylas
Tarih: 22-02-2021 11:04

Büyükşehir Belediyesi Yeni Bodrum Garajı’ndaki işyerlerinin kiralanması için ihale açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından otogar içerisinde kiralanacak işyerlerinin listesi ve ihale şartları yayınlandı. Yaklaşık 31 dönüm arazi üzerine kurulacak otogar içerisinde Türkiye’de ilk kez bir otogarda elektrikli araçların şarj edilebileceği 6 ayrı istasyon yer alıyor. Otogarın yaklaşık 74 milyon TL. mal olduğu açıklandı.

 

  1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyeti altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 21 adet taşınmaz 04.03.2021 tarihinde saat 14.00’de, Orhaniye Mahallesi Zihni Derin Caddesi No:45 Menteşe/Muğla adresindeki “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan ‘Yıldız Kenter Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N.

İLÇE

MAHALLE

MEVKİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (m²)

BAĞ. BÖL. NO.

KİRA SÜRESİ(Yıl)

YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(₺)

1

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

6

3

60.000,00+KDV

5,400.00

2

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

7

3

60.000,00+KDV

5,400.00

3

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

8

3

60.000,00+KDV

5,400.00

4

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

9

3

60.000,00+KDV

5,400.00

5

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+10,09

10

3

60.000,00+KDV

5,400.00

6

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+10,09

11

3

60.000,00+KDV

5,400.00

7

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

17,26+10,09

12

3

65.000,00+KDV

5,850.00

8

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

17,26+10,09

13

3

65.000,00+KDV

5,850.00

9

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

14

3

60.000,00+KDV

5,400.00

10

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

15

3

60.000,00+KDV

5,400.00

11

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu

13,50+7,13

16

3

60.000,00+KDV

5,400.00

12

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Satış Birimi

16,00

19

3

36.000,00+KDV

3,240.00

13

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Satış Birimi

16,00

20

3

36.000,00+KDV

3,240.00

14

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Satış Birimi

16,00

21

3

36.000,00+KDV

3,240.00

15

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Tuvalet

81,00

23

3

435.000,00+KDV

39,150.00

16

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Restoran

K. Alan: 160,00
A. Alan: 173,00

24

3

290.000,00+KDV

26,100.00

17

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Emanet Deposu

104,50

26

3

80.000,00+KDV

7,200.00

18

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Ayakkabıcı

22,00

45

3

18.000,00+KDV

1,620.00

19

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Berber

25,00

46

3

25.000,00+KDV

2,250.00

20

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Tuvalet

115,00

48

3

120.000,00+KDV

10,800.00

21

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Ticari Taksi Bekleme Yeri
(16 Araçlık)

-

-

3

220.000,00+KDV

19,800.00

  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
  2. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
      a.Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
      b.Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
 c.Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
       ç.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
     a.Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapılacağı tarihin 1 yıl öncesi içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
      b.Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,
      c.Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:
      a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
      b.Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
      c.İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
      ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
      d.Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
      e. Bilet Satış Yeri ve Yazıhane Deposu başvurusu için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,
 f.Ticari Taksi Bekleme Yeri için Kooperatif, Birlik ve Adi Ortaklık dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuru yapacak isteklilerin toplam üye sayısı Ticari Taksi Bekleme Yerleri için belirlenen araç kapasite sayısından az olamaz.) 

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
      a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
      b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

  1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 03.03.2021 Çarşamba günü saat 16:00’ ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
  2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
  3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
  4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  5. Kiralananın yıllık kira bedelleri aylık olarak 12 eşit taksitte ödenecektir.
  6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

 
Editör: Yaşar Anter

Bu haber 473 defa okunmuştur.


İLİŞKİLİ HABERLER

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

HABER ARA

Web sitemize nasıl ulaştınız?


Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
nöbetçi eczaneler
YUKARI YUKARI